Internship Program 2018


Posted on September 22, 2017โครงการนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561

สายการบิน นิวเจน แอร์เวย์ส (NewGen Airways) เปิดโอกาสให้นิสิต / นักศึกษาได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต และหากนิสิต/ นักศึกษาฝึกงาน มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทฯ อาจได้รับการพิจารณาเข้าเป็นพนักงานต่อไป

รายละเอียดดังนี้...